ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN EMBRYOSALE.COM

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN EMBRYOSALE.COM

1. Algemeen
1.1. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing tussen A.L.H. Genetics (hierna ook te noemen: de Organisator) en de potentiele Verkopers en Kopers (hierna ook tezamen te noemen: de Deelnemers), met betrekking tot via de veiling Embryosale.com aangeboden embryo’s, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2. Op alle diensten en werkzaamheden van de Organisator in hoedanigheid van Verkoper zijn de Algemene Voorwaarden van haar van toepassing.
1.3. De Algemene Veilingvoorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden zullen in elk geval elektronisch ter hand gesteld worden aan de Deelnemers, welke de Deelnemers uitdrukkelijk dienen te accepteren en waarbij de Deelnemers de mogelijkheid hebben deze te downloaden ten behoeve van latere kennisneming. Door het deelnemen aanvaarden de Deelnemers de toepassing van deze Algemene Veilingvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en worden de Deelnemers geacht kennis te hebben genomen van voornoemde voorwaarden.
1.4. De Organisator is gerechtigd deze Algemene Veilingvoorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. De Organisator zal de Deelnemers hiervan in kennis stellen.
1.5. Indien voor een bijzonder geval afwijkende Algemene Veilingvoorwaarden zijn overeengekomen, dan blijft voor het overige deze Algemene Veilingvoorwaarden van toepassing.
1.6. Indien een afwijking of aanvulling op de Algemene Veilingvoorwaarden wordt gedoogd, dan zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Koper daaraan geen enkel recht ontlenen voor in de toekomst.
1.7. Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn tezamen met de Algemene Voorwaarden van de Organisator uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, producten en overeenkomsten van en met de Organisator, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de Deelnemers naar zijn eigen of andere algemene (veiling)voorwaarden. De Organisator wijst uitdrukkelijk de door de Deelnemers van toepassing verklaarde algemene (veiling)voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
1.8. Als een bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De Organisator en Deelnemers komen overeen om de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.

2. Aanbod
2.1. Elk embryopakket is voorzien van een uniek veilingnummer en deze is voor de op de site aangegeven periode beschikbaar op www.embryosale.com. Het aanbod wordt continu aangevuld met nieuwe veilingnummers.
2.2. De Organisator faciliteert de (online) veilingen en is in geen geval aansprakelijk voor garanties die door Verkoper zijn gegeven of voor geschillen voortkomend uit koopovereenkomsten tussen Koper en Verkoper die betrekking hebben op transacties via de veiling.
2.3. Het is verboden het aanbod als Verkoper in de tussentijd, tussen aanbieding en sluiting van de veiling, onderhands te verkopen.
2.4. Verkoper garandeert dat de embryo’s klasse 1 zijn ingevroren, met uitzondering van IVF embryo’s.
2.5. Verkoper garandeert de kwaliteit volgens de regels van de erkende ET-specialisten.
2.6. Bij aankoop van 10 of meer embryo’s garandeert Verkoper 50% drachtigheid. Bij het niet behalen van 50% drachtigheid heeft Koper recht op één embryo per gemiste drachtigheid.

3. De veiling
3.1. De veiling is een doorlopende 24/7 online embryosale.
3.2. De veiling vindt plaats bij opbod.
3.3. De biedprijs is per embryo. Als een pakket 4 embryo’s bevat en de prijs is € 500,-, dan is de totaalprijs voor het pakket € 2.000,-.
3.4. Bij het opbieden dienen de bedragen te worden verhoogd met tenminste € 50,- per bod, tenzij de Organisator anders bepaalt.
3.5. Het is mogelijk een maximum bod uit te brengen. Bij biedingen door anderen, wordt alsdan uw bod automatisch verhoogd tot uw maximum-bod is bereikt.
3.6. De Organisator heeft de bevoegdheid om zonder opgave van redenen, Deelnemers al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer embryo’s niet te veilen, een bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en andere naar zijn oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
3.7. Om de veiling vlot te laten verlopen wordt er gewerkt met unieke biednummers welke de Koper bij inschrijving via ‘account aanmaken’ per e-mail verkrijgt. Op het moment dat het biednummer en het wachtwoord door Organisator is afgegeven, zijn alle benodigde gegevens vastgelegd. Het biednummer en het wachtwoord worden per e-mail naar de Koper verzonden. Dit unieke biednummer kan gebruikt worden voor alle veilingnummers die aangeboden worden op de veiling. Bij het bieden wordt uw naam niet op het veilingscherm bekend gemaakt.
3.8. Elk bod dat een Koper uitbrengt is onvoorwaardelijk en onherroepelijk en kan niet worden teruggetrokken. Iedere Koper wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden, totdat een hoger bod wordt geaccepteerd. De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, hetgeen uitsluitend door de Organisator kan geschieden.
3.9. De Organisator heeft het recht onjuistheden in door namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en anderszins, al of niet tijdens een veiling, gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid.

4. Gunning
4.1. De embryo’s worden gegund, zodra de prijs voor de Verkoper toereikend is. De Koper zal per e-mail op de hoogte worden gesteld dat hij de eigenaar is geworden van het betreffende veilingnummer.
4.2. Wanneer twee bieders hetzelfde toereikende bod hebben achtergelaten, dan worden de embryo’s gegund aan de in tijd eerste bieder.
4.3. Na gunning zal op de website bij het verkochte veilingnummer de knop ‘verzenden’ komen te vervallen en in de plaats daarvan zal ‘verkocht’ komen te staan. Bieden op het veilingnummer is dan niet meer mogelijk. Het biednummer van de Koper en de verkoopprijs blijven vermeld op het veilingscherm totdat het betreffende veilingnummer verwijderd is van www.embryosale.com.

5. Stiercontracten
5.1. Indien het veilingnummer wordt verkocht met een stiercontract staat dit vermeld op de pedigree van de embryodonor. De Koper is conform de veterinaire en genetische voorwaarden die worden gesteld aan KI-stieren, verplicht de eerste keus stier die uit deze combinatie wordt geboren terug te leveren aan Verkoper. Tevens heeft Verkoper een optie op alle stierkalveren die uit deze combinatie worden geboren.

6. Levering/ Transport
6.1. Het risico van het embryo gaat na de gunning over van de Verkoper naar de Koper.
6.2. Binnen Nederland worden de embryo’s franco geleverd aan de Koper of diens ET-specialist.
6.3. Buiten Nederland komen de kosten en risico’s van de export voor rekening van de Koper.
6.4. Verkoper is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle embryo’s geschikt zijn voor export volgens de EU-richtlijnen.
6.5. Onder het veilingnummer staat tijdens de veiling vermeld of deze beschikbaar zijn voor alleen de EU of voor export wereldwijd.
6.6. Kopers waarvan embryo’s geëxporteerd dienen te worden, dienen dit direct na de veiling kenbaar te maken aan de Organisator. De export wordt via bemiddeling van de Organisator geregeld. Het klaarmaken van en het vervoer en export zelf, is op kosten en risico van de Koper.

7. Eigendomsvoorbehoud en betaling
7.1. Het verkochte embryo blijft in eigendom van de Verkoper totdat het volledige bedrag inclusief alle kosten op de rekening van de Organisator zijn bijgeschreven.
7.2. De geboden prijs is exclusief de verschuldigde provisie voor de veiling, kosten voor transport en 9% BTW. De provisie voor de veiling ten laste van de Koper bedraagt 8% van de geboden prijs.
7.3. De Koper ontvangt na gunning een factuur van het totale aankoopbedrag en deze moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan.
7.4. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag, naast de wettelijke (handels)rente, contractuele rente van 1% per maand verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de Organisator de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
7.5. De door de Koper gedane betalingen strekken eerste ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De Organisator sluit, voor zover rechtens toegestaan en in dit artikel niet anders bepaald, elke aansprakelijkheid uit ten opzicht van Deelnemers en derden.
8.2. De Organisator en de website provider zijn niet aansprakelijk voor (druk)fouten op de website. De juistheid van de gegevens met betrekking tot de aangeboden embryo’s op de website is voor risico en de verantwoordelijkheid van Verkoper. De Organisator is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld embryo uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden. 8.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voor, tijdens en/of na de veiling is veroorzaakt bij personen, goederen, dieren en/of machines, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Organisator.
8.4. De Organisator sluit elke aansprakelijk uit met betrekking tot de (gezondheids-)toestand van de te veilen embryo’s.
8.5. De Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
8.6. In het geval de Organisator aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt – beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering te vermeerderen met eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt tot de koopsom van de betreffende zaak/zaken.

9. Wanprestatie
9.1. Indien de koop tussen Deelnemers rechtsgeldig is ontbonden of vernietigd, blijven de Deelnemers gehouden om aan al hun in deze veilingvoorwaarde genoemde betalingsverplichtingen jegens Organisator te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Organisator betreffen.

10. Slotbepalingen
10.1. Alle rechtsverhoudingen met A.L.H. Genetics B.V. in deze Algemene Veilingvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht.
10.2. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
10.3. Alle geschillen voortvloeiende uit enige rechtsverhouding met A.L.H. Genetics B.V., worden in eerste aanleg voorgelegd aan de Rechtbank te Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Het betreft hier een forumkeuze in de zin van artikel 17 EEX Executieverdrag. 10.4. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene veilingvoorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.